ඊටීඅයි සහ ද ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන්ගේ ගැටලුවට ජනපති මැදිහත් වෙයි 30-06-20