සියලු මුස්ලිම් ජාතිකයින් ත්‍රස්තවාදීන් හෝ අන්තවාදීන් නොවේ... රෝසි 16-05-19