කොරෝනා හැදී මරණයට ලංව සිටි ලාංකික කාන්තාව එංගලන්තයේ සිට කියන කතාව 07-04-20