මූලික අවශ්‍යතා පවා සපුරා ගත නොහැකි සේරුවිල කාවන්තිස්සපුර ගම්මානය... 12-10-18