දිල්රුක්ෂි ඩයස්ගේ දුරකථන සංවාදය ගැන නීතිපතිගෙන් විනය පරීක්ෂණයක් 22-09-19