ගෝඨාභය වෙනුවෙන් විධායක ජනාධිපති ධූරය ආරක්ෂා කරනවා... නලින්ද ජයතිස්ස 15-03-19