ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයේදී ගොඩක් අය කොකේන් ගහලා වගේ කථා කළේ... ටී.බී. ඒකනායක 15-03-19