අනවසර විදුලි රැහැන 32 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුට මරු කැඳවූ හැටි 12-02-19