ගම්මැද්ද වැඩදහසෙන් නෙකටුනුවැව දහම් පාසල් දරුවන්ට නව ගොඩනැගිල්ලක් 12-10-18