නෝම්බි කාලයේ මුස්ලිම් තරුණයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම ශාපයක් - අසාද් සාලි 13-06-19