රිෂාඩ්ට එරෙහි විශ්වාස භංගයට එ.ජා.ප. යෙනුත් සහය දෙනවා... අතුරලියේ රතන හිමි 16-05-19