මොරටුවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ආරම්භ කල මාරාන්තික උපවාසය අවසන් 13-06-19