පාතාලය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන අතපෙවීම් ඉවත් වියයුතුයි... තිස්ස අත්තනායක 12-02-19