අනතුරට පත්වූ දරුවා අසළින් නොසෙල්වුණු අම්මාගේ ආදරය කැමරාවේ සටහන්වෙයි 13-06-19