එන්නත් සොයා යන්න එන්න තැනක් නැති පඩිකාරම්මඩුවේ ජනතාවට ප්‍රජා ශාලාවක් 13-06-19