පාර්ලිමේන්තු ගිය බන්දුගේ නම ගැන බන්දු සමරසිංහගෙන් ප්‍රබල ප්‍රකාශයක් 12-02-19