අලියා ලකුණ තාවකාලිකව හරි සජිත්ට දෙනවානම් ප්‍රශ්නයක් නෑ... තුෂාර ඉදුනිල් 14-02-20