දිල්රුක්ෂි ජරා ජීර්ණ දේශපාලඥයින් ලෙස නම් කළේ කවුරුන්ද හෙළි කරන්න-ජනපති 22-09-19