නව අගවිනිසුරුවරයෙකු තෝරා ගැනීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද රැස්වෙයි 12-10-18