කිසිදු ආදායම් මාර්ගයක් නොමැති පවුල් සඳහා රජයෙන් ආහාර හිමිකම් සහතික පතක් 27-03-20