විදෙස්ගත ලාංකිකයන් 350කට කොවිඩ් අසාදනය වෙලා - Hiru News 23-05-20