මධුමාධව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් නෑ නීතිපති අධිකරණයට දන්වයි 13-06-19