මධ්‍යම අධිවේගේ ඉදිකිරීම් නිරීක්ෂණයට ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නය වැඩමකරයි 12-02-19