අගමැතිත් - ජනාධිපතිත් සංහිඳියාවෙන් කටයුතු කළ යුතුයි - විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි 13-06-19