මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදි නිර්පාක්ෂික ඇයි 16-10-19