ඇතැම් මුස්ලිම් නායකයින්ගේ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගැන යළි සිතා බැලිය යුතුයි - අගමැති 30-06-20