ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකිවලට රජය ගන්නා පියවර ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි 12-10-18