පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. බී. දිසානායක වත්මන් සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය පතුරු ගසයි. 13-07-19