කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව පුද්ගලයින් යොදාගෙන අත්හදා බැලූ එන්නතක් සාර්ථකවන ලකුණු 24-05-20