කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා සිදු කළ සැගවුණු හස්තය ඉදිරියේදී හෙළි කරනවා... කරූ ජයසූරිය 16-05-19