පාසල් ක්‍රිකට් තුළ පුහුණකරුවන් ළමුන්ට තීරණ ගැන්න ඉඩ දෙන්නෙ නැහැ -බන්දුල වර්ණපුර 12-10-18