දිනෙන් දින අනවසර පදිංචිකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්වන මුල්ලේරියාව මූලික රෝහල් භූමිය 30-06-20