අලුත් අවුරුද්දට පෙර පවුල් 38 000කට විදුලිය ලබාදෙනවා - විදුලිබල අමාත්‍ය 08-04-21