ආගමික අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමට එක්වන ලෙස ජනපති ලෝක නායකයින්ගෙන් ඉල්ලයි... 16-05-19