මන්ත්‍රීවරයෙක් භික්ෂූන්වහන්සේට සිදුකළ අපහාසය ගැන ලැජ්ජා වෙනවා... කාදිනල් හිමිපාණන් 22-07-19