පාස්කු බෝම්බකරුවන් සමග සබඳතා පැවැත්වූ 4ක් අධිකරණයට - Hiru News 18-10-20