මට තිබුණේ වාහන 4යි - මෙහෙම මඩ ගහනකොට අපිට ඉවසගෙන ඉන්න බෑ - Hiru News 26-11-21