සැපට පදින්න හොරෙන් ගෙන්වූ ලක්සරි වණ්ඩි - ඇඩොලර් 40 000ක විස්කිත් ඒ අතර - Hiru News 24-06-22