40 දෙනෙකු රෝහල් ගත කළ නුවරඑළියේ බිහිසුණු අනතුර - Hiru News 11-07-24