රාජ්‍ය ආයතන 40ක් පෞද්ගලීකරණය කරන්න Imf එක ඉල්ලලා තියෙනවා - Hiru News 07-08-22