රුපියල් 4000ක වැටුපට මාසයක්ම බයිසිකල් පදින දිරිය කාන්තාව - Hiru News 10-10-19