එක රටක් තුළ එක නීතියක් තියෙන්න ඕනේ -එ.ජ.නි.ස. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක 17-05-19