ජාතික සේවක සංගම් පරිශ්‍රයේ දී සිරුරට ගිනිතබා ගත් විශ්‍රාමිකයා කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලට 16-03-19