දිල්රුක්ෂිගේ ප්‍රකාශයෙන් ගෝඨාභය ඉලක්ක කරගත් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල පැහැදිලියි-මහින්ද 22-09-19