තොරතුරු තියෙද්දිත් ප්‍රහාරය වලක්වා නොගත් පාලකයින් අත්අඩංගුවට ගත යුතුයි - සිසිර ජයකොඩි 13-06-19