ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න බැරි ආණ්ඩුවට තවදුරටත් රට පාලනය කරන්න අයිතියක් නැ - ටිල්වින් 13-06-19