ප්‍රසිද්ධ බාලිකා විදුහලක ආචාර්යවරයෙකු උසස් පෙළ සිසුවියන්ට අසභ්‍ය දර්ශන පෙන්නලා කළ වැඩේ 12-10-18