ඇමති බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංගය ගැන විපක්ෂනායකවරයා සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අතර සාකච්ඡාවක් 16-05-19