වැඩබලන පොලිස්පති වෙනුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පෙනී සිටින්නේ නැතැයි අධිකරණයට දන්වයි 30-06-20