බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් කතා කරයි 21-03-19